Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach

Jednorazowa zapomoga ,,Za życiem''

Jednorazowe świadczenie z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – w wysokości 4000 zł

 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ( Dz. U. z 2016 poz. 1860)

2. Rozporządzenie z dnia 21 grudnia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym rozwoju dziecka lub w czasie porodu (Dz.U. 2016, poz. 2234).

 

Jednorazowe świadczenie przysługuje w związku z urodzeniem żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

 

Świadczenie w wysokości 4 000 zł przysługuje niezależnie od dochodu:

1. matce lub ojcu dziecka;

2. opiekunowi prawnemu dziecka;

3. opiekunowi faktycznemu dziecka.

 

Warunki przyznania jednorazowego świadczenia:

1. złożenie wniosku w terminie 12 miesięcy od urodzenia dziecka;

2. posiadanie przez dziecko zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę – wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

3. Posiadanie zaświadczenia potwierdzającego fakt przebywania matki pod opieką lekarska od 10 tygodnia ciąży (zgodnie z wzorem umieszczonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 roku – Dz.U. 2010, poz. 1234).

 

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje, gdy:

1. Dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich;

2. Dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej;

3. Dziecko urodziło się martwe;

4. Na dziecko przysługuje jednorazowe świadczenie lub o podobnym do niego charakterze za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej.

5. Wniosek złożony jest po terminie tj. po upływie 12 miesięcy od urodzenia żywego dziecka.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.