Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej

Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-02-20 r.

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-13 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,

 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2024-03-13

 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Irmina Maciąg

 • E-mail: i.maciag@mgops.bialobrzegi.pl

 • Telefon: 48 613-27-55

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach

 • Adres: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach, ul. Reymonta 11, 26-800 Białobrzegi

 • E-mail: i.maciag@mgops.bialobrzegi.pl

 • Telefon: 48 613 27 55

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Ośrodka zlokalizowany jest przy ulicy Reymonta 11, 26-800 Białobrzegi. Budynek jest 2 kondygnacyjny i posiada 1 wejście położone od strony ul. Reymonta, nie posiada podjazdu. Z uwagi na rozwiązania architektoniczne w budynku nie ma windy, ani platformy wspomagającej przemieszczenie się pomiędzy kondygnacjami osób z ograniczeniami ruchowymi. Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking, bez wydzielonych miejsc dla niepełnosprawnych. Do wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. W Ośrodku dla osób niepełnosprawnych udostępnia się salę konferencyjną i pomieszczenia znajdujące się na parterze budynku. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy. W Ośrodku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

 • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.

 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.

 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.

 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

 • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądnie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących

 

W najwyżej na stronie umiejscowionym menu znajdują się pomocne opcje:

Zmień kontrast”

Rozmiar czcionek”

Umożliwiają one powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku.


 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.