Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach

Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy przeznaczoną dla osób spełniających łącznie trzy warunki:

 1. posiadają tytuł prawny do lokalu;
 2. zamieszkują lokale mieszkalne spełniające kryterium metrażowe;
 3. spełniają kryterium dochodowe.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego  potwierdzony przez zarządcę budynku lub inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny.
 2. Tytuł prawny do lokalu ( np. umowa najmu, podnajmu, użyczenia, dokument potwierdzający oczekiwanie na przysługujący lokal zmienny albo najem socjalny lokalu)
 3. Wystawiony przez zarządcę lokalu bądź osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal dokument potwierdzający wysokość opłat czynszowych ( w rozbiciu na składniki ) za miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku.
 4. Dokumenty, na podstawie których wypełniono deklarację o wysokości dochodów, potwierdzające wysokość dochodów netto wszystkich osób zamieszkujących lokal z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

– najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach
– osobom zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego
– osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych
– innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego utrzymaniem
– osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:

– domu pomocy społecznej
– młodzieżowym ośrodku wychowawczym
– schronisku dla nieletnich
– zakładzie poprawczym
– zakładzie karnym
– szkole, w tym szkole wojskowej
– jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza:

– 40% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w gospodarstwie jednoosobowym (aktualnie 2862,19 zł.)
– 30% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym (aktualnie 2146,64 zł.)

Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego uwzględnia się kwotę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251,1429,1672).

 

DOCHÓD

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art.3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w głównej mierze:

 • dochody opodatkowane osiągane np. z tytułu umowy o pracę, zlecenia, o dzieło
 • dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.Przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny, o którym mowa wart. 5 ust. 7a ustawy o świadczeniach rodzinnych.
 • dochód z gospodarstwa rolnego
  Dochód ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy o podatku rolnym.
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego/świadczenia rodzicielskie
 • świadczenia emerytalno-rentowe
 • świadczenia z urzędu pracy –np. zasiłki dla bezrobotnych/stypendia finansowane ze środków Unii Europejskiej Dochodem jest kwota świadczenia „netto”.
 • pomoc materialną dla uczniów, studentów i doktorantów
 • alimenty na rzecz dzieci wchodzących w skład gospodarstwa domowego
 • zasiłek macierzyński
 • zasiłki chorobowe
 • kwotę otrzymaną na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwrot z tytułu ulgi na dzieci)

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza określonej dla danej liczby osób powierzchni (powierzchnia normatywna) o więcej niż 30%.

Liczba osób zamieszkujących w lokalu Powierzchnia normatywna Powierzchnia normatywna + 30%
1 osoba 35 m2 45,5 m2
2 osoby 40 m2 52,0 m2
3 osoby 45 m2 58,5 m2
4 osoby 55 m2 71,5 m2
5 osób 65 m2 84,5 m2
6 osób 70 m2 91,0 m2

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m², jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Normatywną powierzchnię powiększa się niezależnie od  liczby członków gospodarstwa domowego.
O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym, osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt za zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (aktualnie 31,73 zł).

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Wypłatę dodatku wstrzymuje się, jeżeli osoba, której dodatek przyznano, nie opłaca na bieżąco różnicy ponad przyznany dodatek.

Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest do 10 dnia każdego miesiąca. Świadczenie jest przekazywane zarządcy budynku albo innej osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

 

Wypełniony wniosek wraz z dokumentami należy złożyć w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białobrzegach, ul. Reymonta 11, 26-800 Białobrzegi, tel. 48 613 27 55

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.