Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach

Procedura odebrania dziecka w związku z przemocą domową

PROCEDURA

 

postępowania pracownika socjalnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach przy wykonywaniu czynności ochrony dziecka w sytuacji bezpośredniego zagrożenia jego życia lub zdrowia w związku z przemocą domową.

 

1. Pracownik socjalny wykonujący obowiązki służbowe stwierdza sytuację bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka i niezwłocznie zawiadamia:

- Policję,

- jednostkę ochrony zdrowia (lekarza, pielęgniarkę, ratownika medycznego).

2. Pracownik socjalny w uzgodnieniu z funkcjonariuszem Policji, a także lekarzem, ratownikiem medycznym lub pielęgniarką dokonuje oceny ryzyka zagrożenia dla życia lub zdrowia dziecka w kwestionariuszu szacowania ryzyka zagrożenia dla życia lub zdrowia dziecka.

3. W przypadku konieczności zapewnienia dziecku ochrony w razie zagrożenia życia lub zdrowia w związku z przemocą domową pracownik socjalny zapewnia dziecku ochronę przez umieszczenie go:

  • u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej (w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny*, dającej gwarancję zapewnienia dziecku bezpieczeństwa i należytej opieki,
  • w rodzinie zastępczej,
  • rodzinnym domu dziecka lub
  • instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Członkowie zespołu sporządzają notatkę urzędową (druk nr 1).

4. Pracownik socjalny odbiera od niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, przedstawiciela rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka lub instytucjonalnej pieczy zastępczej oświadczenie o powierzeniu dziecka któremu zapewniono ochronę (druk nr 2).

5. Pracownik socjalny lub przedstawiciel Policji wręcza rodzicom/opiekunom pouczenie o prawie do złożenia zażalenia na zapewnienie ochrony dziecku (druk nr 3). W sytuacji braku możliwości wręczenia zażalenia (np. ze względu na stan znacznego upojenia alkoholowego) pouczenie pozostawia się w widocznym miejscu w mieszkaniu. W razie braku osób dorosłych (rodziców/opiekunów) pracownik socjalny przesyła pouczenie pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

6. W sytuacji, gdy rodzic/opiekun nie złożył na piśmie zażalenia na zapewnienie ochrony dziecku i chce je złożyć ustnie, pracownik socjalny przyjmuje to zażalenie do protokołu (druk nr 4).

7. Złożone zażalenie na zapewnienie ochrony dziecku pracownik socjalny lub funkcjonariusz Policji niezwłocznie przekazuje do właściwego Sądu opiekuńczego.

8. Pracownik socjalny niezwłocznie - nie później niż w ciągu 24 godzin - powiadamia właściwy Sąd opiekuńczy (druk nr 5) o zapewnieniu ochrony dziecku i umieszczeniu go:

- u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej*,

- w rodzinie zastępczej,

- rodzinnym domu dziecka,

- instytucjonalnej pieczy zastępczej.

 

* Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.