Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach

Zespół Interdyscyplinarny

Zespól interdyscyplinarny

 

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec osoby doznającej przemocy domowej odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby doznającej przemocy domowej.

Procedura obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy domowej.

 

Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta” w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

Procedurę „Niebieskie Karty” oraz wzory formularzy „Niebieska Karta” określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku (Dz.U. z 2011r. Nr 209, poz.1245).

Z procedurą „Niebieskie Karty” nierozerwalnie związana jest działalność Zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych. Każdy wypełniony formularz „Niebieska Karta” niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wszczęcia procedury podmiot wypełniający przekazuje do Przewodniczącego Zespołu interdyscyplinarnego.

 

Zespól interdyscyplinarny powołuje wójt, burmistrz, prezydent miasta. W jego skład wchodzą przedstawiciele:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,

 • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,

 • Policji,

 • Oświaty,

 • ochrony zdrowia,

 • organizacji pozarządowych.

   

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi, mogą wchodzić również prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.

 

Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej. Do zadań należy tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 3-5, w szczególności przez diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie:

 

 1. diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziome lokalnym;

 2. inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;

 3. inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

 4. opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;

 5. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

 6. powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;

 7. monitorowanie procedury „ Niebieskie Karty”;

 8. przekazywanie informacji, o której mowa w art. 9e ust. 3 (informacja zmiana miejsca zamieszkania), oraz dokumentacji, o której mowa w art. 9c ust. 5a (przekazanie dokumentacji w związku ze zmianą miejsca zamieszkania)

 9. kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową;

 10. składanie, na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o których mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U. z 2022 r. poz. 2151, 2311, 2581 i 2600 – uporczywe niestosowanie się do obowiązków określonych w art. 4 ust.6 ustawy tzn. udział w programach i zaświadczenie).

 

Zespół interdyscyplinarny powołuje grupy diagnostyczno-pomocowe w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy domowej w indywidualnych przypadkach.

 

Do zadań grup diagnostyczno-pomocowych należy, w szczególności:

1) dokonanie, na podstawie procedury „Niebieskiej Karty”, oceny sytuacji domowej osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

2) realizacja procedury „Niebieskie Karty” w przypadku potwierdzenia podejrzenia wystąpienia przemocy domowej, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia;

3) zawiadomienie osoby podejrzanej o stosowanie przemocy domowej o wszczęciu procedury „Niebieskiej Karty” pod jej nieobecność;

4) realizacja działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domowa;

5) występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o skierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową albo w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową;

6) występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o złożenie zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks Wykroczeń;

7) monitorowanie sytuacji osób doznających przemocy domowej, a także zagrożonych występowaniem przemocy domowej, w tym również po zakończeniu procedury „Niebieskie Karty”;

8) zakończenie procedury „Niebieskie Karty”;

9) dokumentowanie podejmowanych działań, stanowiących podstawę:

a) uznania braku zasadności wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”,

b) wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”;

10) informowanie przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego o efektach podjętych działań w ramach procedury „ Niebieskie Karty”.

 

Wszystkie sprawy związane z Zespołem Interdyscyplinarnym oraz przemocy w rodzinie prosimy kierować na wskazany adres:

Zespół Interdyscyplinarny ds Przeciwdziałania Przemocy Domowej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białobrzegach,

ul. Reymonta 11, 26-800 Białobrzegi.

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.