Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach

Karta Dużej Rodziny

 

Co to jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia. Karta została wprowadzona ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (z późn. zm.),

 

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, czyli rodziny w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Karta przysługuje niezależnie od dochodu. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio natomiast dzieci z tych rodzin do 18. roku życia lub do ukończenia nauki (maksymalnie do osiągnięcia 25 lat). Wyjątkiem są dzieci powyżej 18. roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym - one mogą korzystać z KDR przez okres ważności orzeczenia. Dotyczy to także rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Warunki te należy spełniać w chwili składania wniosku.

Jeśli w chwili składania wniosku rodzic (rodzice) nie mają na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki, Karta Dużej Rodziny przysługuje jedynie rodzicowi (rodzicom) lub małżonkowi rodzica.

 

Wniosek o wydanie karty lub duplikatu

Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny wielodzietnej (nie musi być to rodzic).

Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

Składając wniosek o przyznanie Karty należy przedstawić:

• w przypadku rodzica: oświadczenie, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci oraz że nie miał/ nie ma ograniczonej ani nie był/nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej numery PESEL co najmniej trójki dzieci

• w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia naukiw danej placówce;

• w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

• w przypadku osób pełnoletnich przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

Osoby, które nie posiadają numeru PESEL, powinny złożyć wymienione dokumenty oraz dodatkowo oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

• w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;

• w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

• w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

• w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;

• w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;

• w przypadku cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poza dokumentami wymienionymi powyżej, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zagubienie Karty Dużej Rodziny

W przypadku utraty Karty Dużej Rodziny należy złożyć wniosek o wydanie duplikatu karty (taki sam wniosek jak o wydanie karty) i dołączyć do niego potwierdzenie dokonania wpłaty za wydanie duplikatu.

Od 1 marca 2024 roku opłata za duplikat Karty wynosi 15,00 zł.

Wpłaty można dokonać przelewem na konto Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach na nr 57 9117 0000 0000 4412 2000 0010. W tytule przelewu należy wpisać: Opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

 

Wersja elektroniczna w aplikacji mObywatel

Od 9 czerwca 2021 r. każdy posiadacz Karty Dużej Rodziny – niezależnie od tego, czy do tej pory miał ją w wersji tradycyjnej, elektronicznej, czy obu – może z niej korzystać dzięki aplikacji mObywatel. Osoby posiadające wyłącznie Karty tradycyjne nie muszą wnioskować o domówienie elektronicznej formy i płacić za to.

 

Miejsce składania wniosków

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białobrzegach, ul. Reymonta 11, 26-800 Białobrzegi, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.

 

Czas oczekiwania

Czas oczekiwania na tradycyjną (plastikową) Kartę Dużej Rodziny wynosi około miesiąca. Po otrzymaniu smsa, że karta jest do odbioru, należy ją odebrać osobiście (za okazaniem dowodu osobistego) w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białobrzegach, ul. Reymonta 11, 26-800 Białobrzegi.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.