Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach

O instytucji

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach został utworzony na mocy uchwały Nr XIV/50/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Białobrzegach z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie powołania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach.

 

Ośrodek działa w oparciu o:

1) ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

2) ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

3) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

4) postanowienia niniejszego Statutu.

 

Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Białobrzegi, nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej.

Obszarem działania Ośrodka jest teren Miasta i Gminy Białobrzegi.

Siedzibą Ośrodka jest miasto Białobrzegi.

 

Przedmiotem działalności Ośrodka są zadania wynikające z obowiązujących

aktów prawnych:

1) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;

2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

3) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

4) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

5) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

6) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

7) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

8) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

9) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;

10) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;

11) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

12) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

13) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

14) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;

15) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

16) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;

17) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Celem działalności Ośrodka jest:

1) wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka;

2) zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej - dla osób nieposiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym;

3) zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia;

4) zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie, uzależnieniami;

5) integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie;

6) stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.

 

Zadania Ośrodka obejmują:

1) prowadzenie pracy socjalnej;

2) wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych;

3) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, okresowych, celowych, specjalnych celowych, celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego i związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną, celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz celowych w formie biletu kredytowanego;

4) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki;

5) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

6) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na rzecz osoby rezygnującej z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej i osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;

7) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osobom innym niż ubezpieczeni;

8) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

9) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych;

10) organizowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

11) dożywianie dzieci i osób dorosłych;

12) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

13) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;

14) pomoc osobom zwalnianym z zakładu karnego, mającym trudności w przystosowaniu się do życia;

15) współpracę z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach;

16) współtworzenie i koordynowanie realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych;

17) współtworzenie 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny;

18) sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej;

19) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

20) opracowanie i realizacja projektów socjalnych;

21) ustalanie, przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych;

22) ustalanie, przyznawanie i wypłacanie dodatków energetycznych;

23) ustalanie, przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych;

24) ustalanie, przyznawanie i wypłacanie zasiłków dla opiekunów;

25) prowadzenie postępowań w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

26) prowadzenie działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych;

27) prowadzenie postępowań w sprawach przyznawania i wypłacanie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;

28) prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym;

29) prowadzenie postępowań w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny.

30) prowadzenie postępowań w sprawie procedury " Niebieskiej Kart "

 

Ośrodek współpracuje z istniejącymi na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, osobami fizycznymi oraz osobami prawnymi w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.


 

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.