ikony glowne02 narodziny ikony glowne bezpieczenstwo ikony glowne opieka ikony glowne swiadczenia swiadczenia ikony glowne edukacja ikony glowne urlopy 1

Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 - edycja 2022

mgops1

 

 

 

 

PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019 – 2023

Gmina Białobrzegi otrzymała z budżetu państwa dofinansowanie na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Całkowity koszt programu w 2022r. wynosi: 92 684 zł
Kwota dofinasowania programu w 2022r. wynosi: 55 610 zł

Opis programu
Program (moduł 1i 2) przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Cel programu
Celem Programu (moduł 1i 2) jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. Z programu „Posiłek w szkole i w domu” mogą skorzystać osoby i rodziny, spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe, w wysokości 150% obowiązującego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej tj.:
• dla osoby w rodzinie – 900,00 zł na osobę w rodzinie
• dla osoby samotnie gospodarującej – 1.164,00 zł

Zadania realizowane z programu
Program (moduł 1i 2) przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:
• posiłku,
• świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,
• świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Grupy docelowe
Program przeznaczony jest dla:
• dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
• dzieci do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
• osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Realizacja programu:
Na terenie Gminy Białobrzegi Program realizowany jest przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach. Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy Białobrzegi polegających na zapewnieniu pomocy w formie :
• posiłku - przypadku dzieci i uczniów pomoc realizowana jest w ramach zbiorowego żywienia w szkole i przedszkolu na podstawie wydanej decyzji administracyjnej lub w szczególnych sytuacjach bez decyzji administracyjnej jeśli dyrektor szkoły, przedszkola widzi taką potrzebę, o czym informuje ośrodek.
• świadczenia pieniężnego tj. zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności - w przypadku braku możliwości zapewnienia gorącego posiłku lub gdy zapewnienie pomocy w tej formie jest nieuzasadnione można udzielić pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.
• produktów żywnościowych - w przypadku braku możliwości zapewnienia gorącego posiłku lub gdy zapewnienie pomocy w tej formie jest nieuzasadnione można udzielić pomocy w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Z Programu można również dofinansować koszty dowozu posiłków.

Realizacja programu zapewni pomoc dzieciom i uczniom, którzy wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji, ale także osobom starszym, niepełnosprawnym i o niskich dochodach, którzy nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić podstawowej potrzeby bytowej jaką jest gorący posiłek.

 

 

 

 

 

 

- rodzina 500 0 empatia ok ciaza bez alkoholu   

 

 115647 logo apteki  155908 logo pcpr logo policja