ikony glowne02 narodziny ikony glowne bezpieczenstwo ikony glowne opieka ikony glowne swiadczenia swiadczenia ikony glowne edukacja ikony glowne urlopy 1

RODZINA WSPIERAJĄCA

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach informuje, iż w związku z realizacją Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011 r. poszukuje rodzin chętnych do współpracy z rodzinami przeżywającymi trudności w zakresie opieki i wychowywania dzieci. Rodziny te to tzw. rodziny wspierające.

Zadaniem rodziny wspierającej jest ścisła współpraca z asystentem rodziny i pracownikiem socjalnym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach w przezwyciężaniu problemów w opiece i wychowywaniu dzieci.

Pomoc może dotyczyć:
• doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci,
• organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami,
• opieki i wychowywania dzieci a w tym: organizacja czasu wolnego dzieciom,
• pomoc w nauce,
• prowadzenia gospodarstwa domowego: nauka gotowania, dbania o mieszkanie - dom,
• racjonalnego dysponowania budżetem,
• kształtowanie i wypełnianie ról społecznych.
Rodzina wspierająca nie ma na celu wyręczania, lecz aktywną pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej.

Kto może pełnić funkcję rodziny wspierającej:
Funkcję rodziny wspierającej może pełnić rodzina z bezpośredniego otoczenia dziecka.
Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej sporządzonej na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania potencjalnej rodziny wspierającej, podpisana zostaje umowa.
Pełnienie funkcji rodziny wspierającej jest bezpłatne, zgodnie z ustawą istnieje jedynie możliwość zwrotu kosztów związanych z udzieleniem pomocy.

Zapraszamy do współpracy wszystkie rodziny chętne do pomocy rodzinom przeżywającym trudności.

 

 

 

- rodzina 500 0 empatia ok ciaza bez alkoholu   

 

 115647 logo apteki  155908 logo pcpr logo policja