ikony glowne02 narodziny ikony glowne bezpieczenstwo ikony glowne opieka ikony glowne swiadczenia swiadczenia ikony glowne edukacja ikony glowne urlopy 1

Zasady przyznawania pomocy

Jeżeli znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej, której nie jesteś w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, zgłoś się d- właściweg- dla Twojeg- miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej.
• Zgłoszenia możesz dokonać osobiście lub pisemnie. W przypadku, gdy nie możesz amodzielnie przybyć możemy przyjąć zgłoszenie telefonicznie, zgłoszenia może również dokonać Twój przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za Twoją zgodą.
• Znając Twoją trudną sytuację pracownik socjalny może wszcząć postępowanie z urzędu. W takim przypadku musi jednak uzyskać Twoją zgodę lub zgodę przedstawiciela ustawoweg- na udzielenie pomocy.
• Podstawą d- udzielenia pomocy jest wywiad środowiskowy przeprowadzany przez pracownika socjalneg- w miejscu Twojeg- zamieszkania. Wywiad przeprowadzany jest w ciągu 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. W sprawach niecierpiących zwłoki,  wymagających pilnej interwencji pracownika socjalnego, wywiad przeprowadza się niezwłocznie, od dnia powzięcia wiadomości -  potrzebie przyznania świadczenia z  pomocy społecznej.
• Przewidywany termin wydania decyzji administracyjnej: bez zbędnej zwłoki nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku, w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy.
• Korzystając z pomocy społecznej jesteś zobowiązany d- współdziałania z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej. Brak takieg- współdziałania może stanowić podstawę d- odmowy pomocy lub jej ograniczenia.
• W przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalneg- marnotrawienia przyznanych świadczeń, celoweg- ich niszczenia, korzystania niezgodnie z przeznaczeniem bądź marnotrawienia własnych zasobów finansowych pomoc może zostać odmówiona, ograniczona lub wypłacona w formie świadczenia niepieniężnego.
• Praw- d- świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:
• osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634zł
• osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł
• rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodoweg- na osobę w rodzinie przy równoczesnym wystąpieniu c- najmniej jednej z okoliczności tj.
- ubóstwa;
- sieroctwa;
- bezdomności;
- bezrobocia;
- niepełnosprawności;
- długotrwałej lub ciężkiej choroby;
- przemocy w rodzinie;
- potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
- trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
- trudności w przystosowaniu d- życia p- zwolnieniu z zakładu karnego;
- alkoholizmu lub narkomanii;
- zdarzenia losoweg- i sytuacji kryzysowej;
- klęski żywiołowej lub ekologicznej.
 
Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie:
- dowodu osobisteg- lub inneg- dokumentu stwierdzająceg- tożsamość;
- skróconeg- odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka;
- dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej;
- decyzji właściweg- organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalneg- lub zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskieg- świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;
- orzeczenia komisji d- spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydaneg- przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika - niezdolności d- pracy, niezdolności d- samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej;
- orzeczenia - niepełnosprawności alb- orzeczenia - stopniu niepełnosprawności;
- zaświadczenia alb- oświadczenia - wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierająceg- informacje - wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczoneg- oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
- zaświadczenia alb- oświadczenia - wysokości wynagrodzenia uzyskiwaneg- na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy - dzieł- alb- w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierająceg- informacje - potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczoneg- oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
- zaświadczenia alb- oświadczenia - okresie zatrudnienia, w tym - okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz - okresach nieskładkowych;
- dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalneg- lub świadczenia przedemerytalneg- emerytury pomostowej, nauczycielskieg- świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;
- zaświadczenia urzędu gminy alb- oświadczenia - powierzchni gospodarstwa rolneg- w hektarach przeliczeniowych;
- zaświadczenia alb- oświadczenia - kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;
- decyzji starosty - uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, - przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa d- zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjneg- alb- oświadczenia - pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;
- decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - ustaleniu kapitału początkowego;
- zaświadczenia alb- oświadczenia - zobowiązaniu d- opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników;
- dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników;
- dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą;
- zaświadczenia alb- oświadczenia - zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;
- wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach - podatku dochodowym od osób fizycznych ustaloneg- na podstawie zaświadczenia wydaneg- przez naczelnika właściweg- urzędu skarbowego, zawierająceg- informację - wysokości:
1) przychodu;
2) kosztów uzyskania przychodu;
3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jeg- uzyskania;
4) dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem,
5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;
6) należneg- podatku;
7) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.
• wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach - zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustaloneg- na podstawie zaświadczenia wydaneg- przez naczelnika właściweg- urzędu skarboweg- zawierająceg- informację - formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych;
• zaświadczenia alb- oświadczenia - uzyskaniu dochodu jednorazoweg- przekraczająceg- pięciokrotnie kwoty:
1)kryterium dochodoweg- osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
2) kryterium dochodoweg- rodziny, w przypadku osoby w rodzinie;
• zaświadczenia alb- oświadczenia dotycząceg- uzyskania jednorazoweg- dochodu należneg- za dany okres;
• decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne;
• oświadczenia - stanie majątkowym;
• innych dokumentów niezbędnych d- ustalenia prawa d- świadczeń.
 
Za dochód uważa się:
Sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzająceg- złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca , w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródł- ich uzyskania, jeśli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
• miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne;
• kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się:
• jednorazoweg- pieniężneg- świadczenia socjalnego;
• zasiłku celowego;
• pomocy materialnej mający charakter socjalny alb- motywacyjny przyznawanej na podstawie przepisów - systemie oświaty (stypendia szkolne z wyjątkiem stypendiów studenckich);
• wartości świadczeń w naturze;
• świadczeń za prace społecznie użyteczne,
• świadczenia pieniężneg- i pomocy pieniężnej - której mowa w ustawie - działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych;
• dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego,
• świadczenia wychowawczeg- oraz dodatku wychowawczeg- /od 1 kwietnia 2016 roku/.

 

 

 

- rodzina 500 0 empatia ok ciaza bez alkoholu   

 

 115647 logo apteki  155908 logo pcpr logo policja