ikony glowne02 narodziny ikony glowne bezpieczenstwo ikony glowne opieka ikony glowne swiadczenia swiadczenia ikony glowne edukacja ikony glowne urlopy 1

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

W dniu 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.   Nowelizacja ustawy nakłada na gminę obowiązek powołania  Zespołu Interdyscyplinarnego. Uchwałą  Nr XLVII/341/2010  Rady Miasta i Gminy Białobrzegi  z dnia 08.11.2010r. został określony tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania..
 
Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:
1. Pomoc osobom, rodzinom, grupom problemowym oraz środowiskom lokalnym w przezwyciężaniu problemów.
2. Inicjowanie działań pomocowych i interwencyjnych w chwili zaistnienia problemu.
3. Współpraca z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemów i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach i możliwościach uzyskania pomocy w środowisku lokalnym.
5. Prowadzenie kampanii edukacyjnych.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
MGOPS
ul. Reymonta 11
26-800 Białobrzegi

 

 

 

- rodzina 500 0 empatia ok ciaza bez alkoholu   

 

 115647 logo apteki  155908 logo pcpr logo policja