ikony glowne02 narodziny ikony glowne bezpieczenstwo ikony glowne opieka ikony glowne swiadczenia swiadczenia ikony glowne edukacja ikony glowne urlopy 1

Program „RODZINA 500+”

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza świadczenie wychowawcze 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko; w przypadku rodzin, których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę w rodzinie (lub 1200 zł netto w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym) – również na pierwsze dziecko.
Świadczenie będzie wypłacane do ukończenia przez dziecko 18 lat.
 
Małżeństwo, które w grupie do 18 lat ma jedno dziecko i jeżeli ma dochód powyżej 800 zł na osobę w rodzinie, to świadczenie zostaje utracone. Liczy się bowiem liczba dzieci do 18. roku życia.

Wniosek należy złożyć w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białobrzegach, ul. Reymonta 11 ,26-800 Białobrzegi .
W myśl art. 13 ust. 5 w/w ustawy - wniosek i załączniki do wniosku mogą być składane również drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:
1) utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny;
2) udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
3) banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji;

ZASADY I WARUNKI PROGRAMU 500 PLUS.
Rządowy program Rodzina 500 Plus ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Wypłacane pieniądze mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka. Program w swoim założeniu poza poprawą sytuacji polskich rodzin ma również zadanie przyczynić się do zwiększenia dzietności

DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST PROGRAM 500 PLUS
Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci określa grupę beneficjentów, którzy będą mogli pobierać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko.
 
Prawo do świadczeń wychowawczych będzie przysługiwać na dziecko, rozumiane jako:
– dziecko własne
– dziecko małżonka
– dziecko przysposobione (adoptowane)
– dziecko znajdujące się pod opieką prawną do czasu ukończenia przez nie 18-stego roku życia.
 
Dla kogo 500 zł na dziecko? Świadczenie będą mogli pobierać:
– rodzice
– jeden rodzic
– opiekunowie prawni
– faktyczni opiekunowie.
 
Świadczenie nie będzie przysługiwać w przypadku, gdy:
– dziecko jest w związku małżeńskim
– dziecko znajduje się w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie lub jest pod opieką zastępczą
– dziecko posiada prawo do świadczenia na własne dziecko
– na dziecko przysługuje świadczenie rodzinne za granicą (wyjątek: gdy umowy dwustronne lub przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mówią inaczej.
 
Beneficjentami programu rządowego 500 Plus mogą zostać:
– obywatele Polski
– cudzoziemcy:
– gdy stosują się wobec nich przepisy o koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych
– gdy wynika to z międzynarodowych umów dwustronnych
– gdy osoba posiada kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, ale z wyłączeniem obywateli państw trzecich:
– z pozwoleniem na pracę na okres krótszy niż 12 miesięcy.
– którzy przybyli do Polski na studia
– mogących pracować w oparciu o wizę.
 
Cudzoziemcy mają prawo do świadczeń pod warunkiem zamieszkiwania na terytorium Polski przez okres pobierania świadczenia. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy dwustronne umowy międzynarodowe lub przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mówią inaczej

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ W PROGRAMIE 500 PLUS
 
W ramach programu 500 Plus wypłacane są świadczenia wychowawcze, których celem jest zapewnienie środków, które przynajmniej częściowo powinny pokryć koszty związane z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem każdego dziecka. Świadczenie wychowawcze będą mogli pobierać rodzice, opiekunowie prawni i opiekunowie faktyczni dziecka.
 
Wysokość świadczenia ustalona została na kwotę 500 zł na dziecko (miesięcznie), przy czym wypłaty przysługują na:
– każde drugie i kolejne dziecko bez względu na dochody rodziny
– pierwsze dziecko, jeśli dochód na osobę nie przekracza 800 zł
– pierwsze dziecko, jeśli dochód na osobę nie przekracza 1200 zł, a którekolwiek z dzieci w rodzinie jest niepełnosprawne
 
Zasiłek w wysokości 500 zł na dziecko przysługuje osobom uprawnionym (rodzice, opiekunowie) do momentu ukończenia przez każde dziecko 18-stego roku życia.
 
W przypadku, gdy będzie zachodziło uzasadnione podejrzenie, że wypłacane pieniądze są marnotrawione lub wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem przez osobę pobierającą, wówczas może zostać podjęta decyzja o:
– wstrzymaniu wypłaty świadczenia w całości,
– przekazywaniu świadczenia w całości w formie rzeczowej,
– przekazywaniu świadczenia w części w formie rzeczowej.
 
Osoby nienależnie pobierające świadczenie wychowawcze zobowiązane są do zwrotu wszystkich otrzymanych kwot wraz z odsetkami ustawowymi. Do nienależnie wypłaconych kwot zasiłku stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO
Wg ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci program „Rodzina 500 plus” wszedł w życie od 1 kwietnia 2016 roku.
Wnioski za pierwszy okres funkcjonowania programu (od 1 kwietnia 2016 do 30 września 2017 roku)  należy składać od 1 kwietnia 2016 r. Wnioski złożone do 1 lipca2 016 będą dawały prawo do nabycia prawa do świadczenia wychowawczego od 1 kwietnia, natomiast dla wniosków złożonych po 1 lipca 2016 r. prawo do świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko będzie ustalane począwszy od miesiąca, w którym wypłynął wniosek z prawidłowo uzupełnionymi dokumentami.
 

Docelowo prawo do świadczeń przyznawane będzie na okres od 1 października do 30 września roku następnego.

 
Beneficjenci uzyskają prawo do świadczenia wychowawczego w miesiącu, w którym złożą poprawny wniosek (wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami), a pieniądze będą im wypłacane co miesiąc, do końca wyżej wymienionego okresu. Jeżeli osoby pobierające zasiłek utracą do niego prawo na skutek osiągnięcia wyższych dochodów zostanie zawieszona wypłata świadczenia z miesiącem następującym po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym uzyskano wyższy dochód.
W przypadku jakichkolwiek zmian (dochodów, liczby członków rodziny) osoby uprawnione do otrzymywania zasiłku będą miały obowiązek powiadomić o tym właściwy organ w terminie do 14 dni.
 
Wnioski o przyznanie prawa do zasiłku na kolejny okres będzie można składać od dnia 1 sierpnia danego roku. Wnioski o świadczenie będzie można składać do dnia, w którym dziecko ukończy 18 lat. Gdy dziecko nie będzie we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców, zasiłek otrzyma rodzic, który opiekuje się dzieckiem. Środki będą zawsze wypłacane rodzicom, opiekunom prawnym lub opiekunom faktycznym, którzy faktycznie zajmują się dzieckiem. W przypadku, gdy opieka będzie ustanowiona na równych prawach zasiłek otrzyma osoba, która pierwsza złoży wniosek.

WNIOSEK I FORMALNOŚCI NABYWANIA ŚWIADCZEŃ
Wniosek 500 Plus o zasiłek będą mogli złożyć rodzice, jeden rodzic, opiekunowie prawni lub osoby faktycznie opiekujące się dzieckiem. Dokumenty będzie można składać w urzędzie gminy lub miasta, właściwym dla miejsca zamieszkania osoby starającej się o świadczenie.
 
Wniosek o świadczenie wychowawcze 500 zł na dziecko będzie zawierał:
– Dane osoby starającej się o świadczenie (imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL, a w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL wymagany będzie numer dokumentu potwierdzającego tożsamość).
– Dane dzieci będących pod opieką osoby składającej wniosek (imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL, stan cywilny).
 
Do wniosku 500+ należy dołączyć:
– Zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dotyczy to każdego członka rodziny. Zaświadczenie powinno zawierać dane o wysokości dochodu, należnego podatku i składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu.
– Zaświadczenia o innych dochodach.
– Oświadczenie o faktycznie uzyskiwanych dochodach przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym.
– Oświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego.
– Zaświadczenia, oświadczenia i dokumenty pozwalające ustalić prawo do uzyskania świadczenia (np. dokumenty potwierdzające wiek dziecka, orzeczenia i wyroki sądu rodzinnego).
 
Zaświadczenia i dokumenty dotyczące wynagrodzenia należy dołączyć tylko w przypadku starania się o zasiłek na pierwsze dziecko.
 
Gdy organy właściwe do weryfikacji wniosków będą miały wątpliwości co do złożonych dokumentów mogą przeprowadzić wywiad. Wzory wniosków 500 Plus, zaświadczeń i innych dokumentów oraz sposób i tryb postępowania przy sprawach o przyznanie zasiłków zostaną określone w trybie rozporządzenia przez ministra odpowiedzialnego za sprawy rodzin.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE: WERYFIKACJA
Świadczenia wychowawcze w ramach programu 500 Plus będą przyznawane na okres 12 miesięcy (od 1 listopada do 31 października roku kolejnego). Odnowienie na następny okres wymagało będzie złożenia nowego wniosku, którego przyjęcie będzie możliwe od 1 września. Jeśli świadczenie wychowawcze zostanie przyznane na dany okres to nie oznacza, że uprawnione organy nie mogą wstrzymać wypłaty zasiłku.
 
Wstrzymanie lub ograniczenie wypłaty świadczenia może nastąpić w przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej bądź inny organ publiczny przekaże organowi odpowiedzialnemu za przyznawanie i wypłatę świadczeń (wójt, burmistrz lub prezydent miasta, marszałek województwa) informację o fakcie marnotrawienia otrzymywanych pieniędzy lub niezgodnego z przeznaczeniem ich wydatkowania przez osobę uprawnioną. Organy uprawnione mogą też zadecydować o przekazaniu takiej osobie części lub całości przysługującego świadczenia w formie materialnej.
 
Wstrzymanie wypłaty świadczenia może wystąpić w szczególności, gdy:
– pobierający świadczenie wychowawcze nie udzieli w wyznaczonym terminie lub odmówi udzielenia wyjaśnień co do okoliczności, które mogą mieć istotny wpływ na prawo do świadczenia,
– przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe świadczenie nie zostanie podjęte przez osobę uprawnioną.
 
Osoby, które pobrały świadczenie wychowawcze nienależnie są zobowiązane do jego zwrotu w całości. Środki pobrane niezgodnie z warunkami programu Rodzina 500 Plus należy zwrócić na rachunek bankowy wskazany przez organ zajmujący się programem wraz z należnymi odsetkami. Kwota pobrana nienależnie wraz z odsetkami może być umorzona w części lub całości. Istnieje też możliwość odroczenia terminu lub rozłożenia spłaty na raty.

WZORY WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ - TUTAJ

 

Ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej można pobrać Informatory 500+:
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/informatory-rodzina-500-plus/

Można równiez zapoznac się z poradnikiem dotyczącym świadczenia:
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/poradnik-dla-samorzadow/

PROGRAM „RODZINA 500+”

 

 

 

- rodzina 500 0 empatia ok ciaza bez alkoholu   

 

 115647 logo apteki  155908 logo pcpr logo policja