Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę
na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.
herb Białobrzegi
Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Białobrzegach
Zadzwoń!48 613 27 55
slideshow_1
Świadczenia rodzinne MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁOBRZEGACH
ŚWIADCZENIA RODZINNE I ALIMENTACYJNE

Parter pokój Nr 1
godziny pracy:
7.30 – 15.30 - poniedziałek
7.30 – 15.30 - wtorek
7.30 – 15.30 - środa
7.30 – 15.30 - czwartek
7.30 – 15.30 - piątek

INFORMACJA

Wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych na okres 2012/2013 przyjmowane są  w  godzinach 7.30  do 13.00.

Kontakt z Działem Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych pod numerem Tel. 48 613 01 20

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne(Dz. U. Nr 105, poz.881, z późn. zm.). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych.

Ustawa z dnia 07.09.2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz 1378, z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28.07.2008r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzoru wniosku zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (Dz. U. Nr 136, poz. 855)

Wykaz zadań Działu:

1. Prowadzenie wszelkich spraw związanych z przyznaniem prawa i zmianą prawa do świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
2. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
3. Realizacja zadań związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych.
4. Sporządzanie comiesięcznych list wypłat dla świadczeniobiorców w danym okresie zasiłkowym oraz bieżąca weryfikacja tych list w kontekście nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
5. Prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i odprowadzaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od świadczenia pielęgnacyjnego.
6. Opracowywanie i aktualizacja potrzeb rzeczowo finansowych oraz wydatków budżetowych na świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
7. Prowadzenie spraw związanych z windykacją nienależnie pobranych świadczeń oraz należności od dłużników alimentacyjnych.
8. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych o zadaniach realizowanych z budżetu państwa w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
9. Prowadzenie spraw księgowości analitycznej w zakresie świadczeń rodzinnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń nienależnych.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

A. „Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego”
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.
Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającemu opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.
Oświadczenia niezbędne dla prawidłowego nadania uprawnień zasiłkowych.

Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć:
1. kopię dowodu osobistego – oryginał dokumentu do wglądu;
2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;
3. kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności w przypadku, gdy przyznanie świadczenia uzależnione jest od niepełnosprawności – oryginał dokumentu do wglądu;
4. zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej, potwierdzające fakt kontynuowania przez dziecko nauki, w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia;

5. zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
a) zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych;
b) oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
c) oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu;
d) zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy albo nakaz płatniczy za ten rok,
e) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
f) kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz
zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
6. dokument potwierdzający datę utraty dochodu przez członka rodziny oraz wysokość utraconego dochodu;
7. dokument potwierdzający datę uzyskania dochodu przez członka rodziny oraz wysokość uzyskanego dochodu netto z pierwszego pełnego przepracowanego miesiąca;
8. informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka;
9. kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty w przypadku osoby uczącej się;
10. kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.), zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy;
11. kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,
12. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku nieustalonego ojcostwa,
13. odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego,
14. orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka,
15. zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony, a także zaświadczenie, o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, w przypadku ubiegania się o dodatek z tego tytułu;
16. zaświadczenie organu emerytalno-rentowego stwierdzające, że osoba ubiegająca się o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych.

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.
A-1 Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dołączają do wniosku następujące dokumenty:
1. zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony;
2. zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
3. zaświadczenie organu emerytalno-rentowego stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych;
4. zaświadczenie lekarza zalecające przebywanie dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności z powodów terapeutycznych w żłobku albo w przedszkolu;
5. zaświadczenie specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego, w przypadku umieszczenia w nim dziecka.

A-2 Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza:
1. kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka – oryginał dokumentu do wglądu;
2. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku nieustalonego ojcostwa;
3. kopię odpisu wyroku sądu oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców.

A-3 Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dołączają do wniosku następujące dokumenty:
1. dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonym przez podmiot publiczny,
2. zaświadczenie szkoły,
3. oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie.

A-4 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe)
Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

1. zapomoga przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka,
2. zapomoga przysługuje jednorazowo, w wysokości 1000 zł na jedno dziecko;
3. jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka - niezależnie od wysokości dochodów,
4. wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia,
5. wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Dokumenty do wniosku:
· kopia dowodu osobistego wnioskodawcy (oryginał dokumentu do wglądu),
· kopia odpisu aktu urodzenia dziecka (oryginał dokumentu do wglądu),
· do 31 grudnia 2011 r., zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające, co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przeprowadzone przez lekarza ginekologa lub położną.

B. Świadczenie pielęgnacyjne
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Oświadczenia niezbędne dla prawidłowego nadania uprawnień zasiłkowych.

1. świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje: matce albo ojcu, innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny, opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka), jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
2. świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje również osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, pod warunkiem, że nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo, gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki nad osobą niepełnosprawną,

Dokumenty do wniosku:
· orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
· kopia dowodu osobistego wnioskodawcy – oryginał do wglądu.

C. Zasiłek pielęgnacyjny
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.
Oświadczenia niezbędne dla prawidłowego nadania uprawnień zasiłkowych.

1. zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia oraz osobie, która ukończyła 75 lat.

Dokumenty do wniosku:
· orzeczenie o niepełnosprawności,
· orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności,
· kopia dowodu osobistego osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny – oryginał do wglądu.

D. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przyznawane są na tzw. okresy świadczeniowe, trwające 12 miesięcy od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Jednak wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoby zainteresowane mogą składać już od 1 sierpnia.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 30 listopada.


Dokumenty do wniosku:
· zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów zasądzonych wyrokiem sadu,
· zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów.
Do wglądu:
dowód osobisty wnioskodawcy.

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż do 60 dni. Odbiór decyzji - osobisty.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Radomiu  za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.